Procedury Bezpieczeństwa w szkole

Gościmy

Odwiedza nas 222 gości oraz 0 użytkowników.

Losowe zdjęcie

sz2.jpg

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

Podstawy prawne stosowanych procedur:

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

/Dz. U. z 1982 r. Nr 35 / poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109z/oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą /.

2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./

3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24,

poz.198/.

4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./

5) Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329

późn. zm./12

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/.

8) Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach/Dz. U. z 2003r. Nr 6 z późniejszymi zmianamiCelem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole

poprzez:

- wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,

- usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,

- zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły,

- zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy

podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły.

Procedury dotyczą:

- kadry zarządzającej,

- nauczycieli,

- rodziców/prawnych opiekunów uczniów,

- uczniów,

- pracowników administracji i obsługi.
PROCEDURA SPOTKAŃ Z RODZICAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOSZCZANOWIE

      Niniejsza procedura jest opisem postępowania nauczycieli i rodziców w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów oraz nadania im statusu programowej działalności wychowawczej szkoły

I.

 1. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się wg harmonogramu przedstawionego na pierwszym zebraniu rady Pedagogicznej
 2. W roku szkolnym odbywają się następujące spotkania z rodzicami:
 • Zebrania informacyjne
 • Wywiadówki
 • Konsultacje indywidualne
 • Zebrania wg potrzeb wychowawcy dotyczące organizacji klasowych imprez
 • Odwiedziny ucznia w domu (w uzasadnionych przypadkach)
 1. W razie nieobecności rodzica na zebraniu zobowiązany jest on do spotkania z wychowawcą w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni
 2. Obecność rodziców jest odnotowana pisemnie
 3. W przypadku uchylania się rodziców od obecności na spotkaniach następuje wezwanie drogą służbową
 4. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo szkoła wzywa poza uzgodnionymi terminami
 5. W sytuacjach wymagających natychmiastowego spotkania rodzice uczniów naszej szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielem, wskazane jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania
 6. Nie udziela się telefonicznych informacji o uczniach
 7. Nauczyciela rozmawia z rodzicami w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, może to być, po wcześniejszym uprzedzeniu pokój nauczycielskim – pod nieobecność innych nauczycieli lub sala lekcyjna – pod nieobecność uczniów
 8. Spotkanie nauczyciela z rodzicami  w domu ucznia odbywa się po uprzednim obustronnym uzgodnieniu takiej wizyty

II.

 1. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły rodzice zgłaszają najpierw wychowawcy, nauczycielowi, dyrekcji a potem organom nadrzędnym
 2. Obecność nauczycieli uczących w czasie wywiadówki jest obowiązkowa
 3. Rodzice pozostawiają wychowawcy kontaktowe numery telefonów, które są wpisane dziennika lekcyjnego
 4. Wynikłe podczas zebrania sprawy trudne, wymagające udział lub interwencji dyrektora szkoły, należy rozwiązać w ciągu 2 tygodni (zaraz po zebraniu wychowawca zobowiązany jest do poinformowania dyrektora szkoły o zaistniałym problemie)

 

III.

 1. Wyklucza się następujące zachowania rodziców:
 • Zaczepianie nauczycieli na ulicy
 • Telefonowanie pod prywatny numer nauczycieli
 • Przeszkadzanie w czasie lekcji
 • Zajmowanie przerw nauczycielom
 1. Nie zwalniamy ucznia na kartkę w czasie pobytu dziecka w szkole
 2. Nieobecność ucznia usprawiedliwiamy w ciągu jednego tygodnia

 

IV.

 1. W ciągu roku:4-5 spotkań ogólnych, jeden raz w miesiącu –konsultacje indywidualne w określonych stałych terminach
 2. Obowiązek obecności rodziców na spotkaniu ogólnym – jeden raz w semestrzeORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 

 1. Koła przedmiotowe / koła zainteresowań
 2. Uczeń uczestniczy w zajęciach kół przedmiotowych/zainteresowań na podstawie jego wyboru oraz deklaracji rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Terminy zajęć kół ustalane są przez nauczycieli i zatwierdzane przez Dyrektora.
 4. Uczniowie klas 1 – 3 pozostają pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia  na zasadach określonych dla uczniów klas 1 – 3.
 5. Uczniowie II etapu edukacyjnego oraz klas gimnazjalnych stawiają się na zajęcia punktualnie w terminie rozpoczęcia zajęć.
 6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 7. Uczeń uczestniczy w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz deklaracji rodziców/prawnych opiekunów
 8. Dla ucznia zakwalifikowanego do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w opisany powyżej sposób, zajęcia te są obowiązkowe.
 9. Terminy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ustalane są przez nauczycieli

i zatwierdzane przez Dyrektora.

 1. Uczniowie klas 1–3 pozostają pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze na zasadach określonych dla uczniów klas 1–3.

 1. Uczniowie II etapu edukacyjnego oraz klas gimnazjalnych stawiają się na zajęcia punktualnie w terminie rozpoczęcia zajęć.
 2. Wychowawcy II etapu edukacyjnego oraz klas gimnazjalnych na bieżąco monitorują frekwencję swoich wychowanków na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z uczniami II etapu edukacyjnego oraz klas gimnazjalnych powiadamiają rodziców/prawnych opiekunów o frekwencji ucznia na zajęciach w terminach zebrań z rodzicami przekazując informację przez wychowawcę klasy.
 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, pali papierosy, używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel podejmuje następujące kroki:

1.Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.

 1. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, sporządza notatkę o zdarzeniu oraz podjętych działaniach.

3.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania , rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4.Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję.

5.Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, rozmowa z uczniem, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, niezwłocznie podejmuje następujące kroki:

1.Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2.Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie, pozostałą część klasy zostawia pod opieką innego nauczyciela, pedagoga lub pielęgniarki szkolnej

3.W razie konieczności wzywa lekarza w celu ewentualnego udzielenia pomocy medycznej.

4.Zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.

5.Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia, który jest pod wpływem alkoholu, odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

6.W każdym przypadku, gdy uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub Sądu Rodzinnego

 

III. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, niezwłocznie podejmuje następujące kroki:

1.Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) żąda od ucznia, aby przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów, budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2.O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

 1. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 2. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami .
Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia przemocy, kradzieży i niszczenia mienia

 1. Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest ofiarą przemocy w szkole.

1.Nauczyciel słownie i stanowczo reaguje na zachowanie przemocowe ucznia, doprowadza do przerwania incydentu, rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę.

2.Zgłasza przypadek do wychowawcy, pedagoga, dyrektora oraz sporządzenia notatkę o zdarzeniu.

3.Rozmawia ze sprawcą i ofiarą zajścia – w formie konfrontacji z osobami bezpośrednio uczestniczącymi w zdarzeniu i wspólne dochodzącymi do rozwiązania konfliktu lub prowadzi rozmowy oddzielnie z ofiarą i sprawcą w celu uniknięcia konfrontacji ze sobą ucznia-ofiary i ucznia-sprawcy, aby chronić ucznia poszkodowanego.

4.Informuje rodziców pokrzywdzonego ucznia o zdarzeniu, poucza ich o możliwości złożenia zawiadomienia w odpowiedniej jednostce policji.

5.Jeśli doszło do drastycznego naruszenia godności ucznia lub zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego, informuje o tym jednostkę policji lub Sąd Rodzinny.

6.Podczas rozmów z dzieckiem, które jest ofiarą przemocy należy unikać: przypisywania dziecku winy za zaistniałą sytuację, bagatelizowania problemu dziecka, dawania dobrych rad.

 

 1. Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest sprawcą przemocy w szkole.

1.Nauczyciel stanowczo reaguje na agresywne zachowanie, doprowadza do jego przerwania, rozdziela i odizolowuje sprawcę i oarę. W uzasadnionych sytuacjach spisuje zeznania dzieci--świadków, które mogą być pomocne w przekazaniu rodzicom sprawozdania o udziale ich dziecka w krzywdzeniu kolegów.

 

 1. Zgłasza przypadek do wychowawcy, pedagoga, dyrektora.
 2. Wzywa rodziców ucznia – sprawcy przemocy, informuje ich o możliwych konsekwencjach prawnych oraz wynikających z regulaminu szkoły.
 3. Wychowawca udziela uczniowi upomnienia. Nauczyciel lub wychowawca odnotowują zajście w zeszycie korespondencji, dzienniku.

5.Jeśli pojedyncze uwagi i upomnienia nie dają efektu, a uczeń jest wciąż agresywny i stosuje przemoc, należy podjąć cykliczne rozmowy z uczniem oraz obserwację zachowania ucznia przez nauczycieli uczących oraz odnotowywać spostrzeżenia w zeszycie uwag. Należy zaproponować rodzicom ucznia skorzystanie ze specjalistycznej pomocy oraz poinformować o możliwości powiadomienia Sądu Rodzinnego. W sytuacji braku zainteresowania ze strony rodziców należy powiadomić Sąd Rodzinny.

 1. Przez cały czas wychowawca powinien nagradzać pozytywne zachowania ucznia (zauważać,doceniać, chwalić).

7.Gdy ma miejsce zdarzenie o szczególnie drastycznym przebiegu (bójka, rozbój, uszkodzenie ciała) wychowawca informuje pedagoga lub dyrektora. Dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców i powiadamia policję.
III. Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji.

 1. Nauczyciel reaguje słownie i stanowczo, informuje ucznia o łamaniu przez niego regulaminu szkoły i wynikających stąd konsekwencjach.
 2. Wzywa innego pracownika szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, informuje Wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 3. Telefoniczne wzywa rodziców i rozmawia nt. trudności dziecka oraz ewentualnej możliwości pomocy, a także o konsekwencjach wynikających z regulaminu szkoły.
 4. Sporządza notatkę z przebiegu zdarzenia.
 5. W dalszym ciągu obserwuje zachowanie ucznia. 1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub niszczenia mienia przez ucznia.
 2. W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia mienia sprawą zajmuje się nauczyciel, któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono.
 3. Nauczyciel ustala okoliczności zdarzenia, powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły oraz prowadzi we współpracy z pedagogiem postępowanie wyjaśniające z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia.
 4. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba wzywa rodziców ucznia poszkodowanego jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia.
 5. W czasie rozmowy rodzice zostają powiadomieni o podjętych przez szkołę działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy. Pedagog szkolny sporządza notatkę o zaistniałym incydencie.
 6. W oparciu o Statut Szkoły dyrektor wspólnie z wychowawcą ustala sankcje wobec ucznia i przekazuje rodzicom informacje na temat wyciągniętych konsekwencji w stosunku do jego dziecka.
 7. W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza kwotę zgodną z aktualnym stanem prawnym, sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana policji.

 

 1. Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji innych zachowań uczniów, które zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, mówienie o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i nauczycieli, stosowanie przemocy za pomocą elektronicznych środków przekazu, kontakt z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych, itp.)  
 2. W przypadku stwierdzenia niepokojących lub niezrozumiałych zachowań ucznia, zagrażających jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób, nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy.
 3. Wychowawca informuję pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, sporządza notatkę dotyczącą zdarzenia. W razie potrzeby zapewnia bezpieczeństwo uczniowi do czasu przekazania go rodzicom.
 4. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły lub w razie konieczności natychmiast kontaktuje się z nimi osobiście. Wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami, która powinna zakończyć się ustaleniem dalszego postępowania z uczniem.

4.Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa szkoła powiadamia policję, natomiast jeśli analiza sytuacji dziecka wskazuje na zaniedbanie rodziców lub jego demoralizację, szkoła przekazuje odpowiednią informację do Sądu Rodzinnego.   

 

 1. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami wskazującymi na przemoc fizyczną w domu.  
 2. Jeżeli nauczyciel zauważy lub uczeń zgłosi mu po przyjściu do szkoły urazy (złamania, stłuczenia, zasinienia, zranienia itp.) stwarzające podejrzenie, że powstały one w czasie pobytu ucznia w domu, postępuje w następujący sposób:
 3. zapewnia uczniowi bezpieczne warunki, opiekę i wsparcie osoby dorosłej,
 4. powiadamia wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły,
 5. wspólnie z wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem wysłuchuje relacji ucznia,
 6. wspólnie z innymi osobami (pielęgniarka, wychowawca, pedagog lub dyrektor) ocenia stan ucznia i ewentualnie udziela mu niezbędnej pomocy lub wzywa pomoc medyczną,
 7. powiadamia policję i w razie potrzeby uczestniczy w niezbędnych czynnościach (ew. obdukcja, rozmowa z uczniem, przewiezienie do pogotowia opiekuńczego), nauczyciela może zastąpić wychowawca ucznia lub pedagog,
 8. powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.
 9. Podobny tryb postępowania obowiązuje również w sytuacji, gdy uczeń zgłasza, iż doświadczył w domu innego rodzaju przemocy i odmawia powrotu do domu lub informuje nauczyciela, że rodzice (opiekunowie) są pod wpływem alkoholu i nie mogą wykonywać czynności opiekuńczych wobec ucznia.   

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POSIADANIA PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE SZKOŁY

 

 1. Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia niebezpiecznego przedmiotu na terenie szkoły (np. petardy, nóż, żyletki bądź inne ostre narzędzie) jest zobowiązany do:
 2. a) Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację tzn:

- zareagować i nakłonić ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu

- w przypadku, gdy użycie przedmiotu (broń, nóż) może stanowić zagrożenie dla zdrowia uczniów natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły, która zawiadamia policję

 1. Wychowawca w każdym takim przypadku powiadamia rodziców i dyrekcję szkoły
 2. Wychowawca i pedagog szkolny sporządza notatkę ze zdarzenia

4.Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z uczniem

 1. 5. Zastosowanie kar regulaminowych w tym obniżenie oceny z zachowania