Statut szkoły

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Losowe zdjęcie

zebranie2.jpg

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W GOSZCZANOWIE

 • 1.

Nazwa i typ szkoły

 

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Goszczanowie.
 2. Szkoła nie posiada imienia.
 3. Imię szkole nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Rodziców lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 4. Szkoła ma siedzibę w budynku A przy ul. Kaliskiej 5, 98-215 Goszczanów. Zajęcia odbywają się również w budynku B przy ul. Kaliskiej 13, 98- 215 Goszczanów.
 5. Językiem wykładowym jest język polski.
 6. Szkoła jest ośmioletnią szkołą podstawową.
 7. Szkoła Podstawowa w Goszczanowie jest szkołą publiczną.
 8. Szkoła posiada stronę internetową: spgoszczanow.pl.

 

 • 2.

Pieczęć szkoły

 

 1. Nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa w Goszczanowie”, na stemplu: „Szkoła Podstawowa w Goszczanowie, ul. Kaliska 5,  98-215 Goszczanów,    43-829-70-04,
 2. NIP 827-193 -36-47, regon 000733760”.
 3. Pieczęć urzędowa szkoły (z godłem w części środkowej) umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak: świadectwo, kopie świadectwa, legitymacja szkolna, akt nadania stopnia awansu zawodowego.

 

 • 3.

Słownik

Ilekroć w statucie użyto słowa:

 1. Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 2. Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
 3. szkoła, jednostka – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Goszczanowie;
 4. dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczanowie;
 5. organy szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski;
 6. rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 7. uczniowie – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej w Goszczanowie.

 

 • 4.

Cele i zadania szkoły

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
 • opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
 • opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;
 • Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem jego potrzeb i zainteresowań;
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;
 • opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
 • kształtowanie środowiska wychowawczego stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów przez realizowanie własnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

 

 • 5.

Sposób wykonywania zadań szkoły

 1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem;
 • zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej;
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami
  w tym zakresie;
 • może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.
 1. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres:
 • umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy
  i Świata;
 • udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne;
 • organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły;
 • zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania
  i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi;
 • umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz kołach zainteresowań;
 • umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek
  i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;
 • dbania o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
 1. Szkoła zapewniająca uczniom dostęp do Internetu zobowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
 2. Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
 • sal lekcyjnych;
 • pracowni komputerowej;
 • biblioteki;
 • świetlicy;
 • stołówki;
 • boiska „Orlik”;
 • pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.
 • 6.

Program wychowawczo – profilaktyczny

 

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje:

1)  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane są w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów.

 

 • 7.

Studenckie praktyki pedagogiczne

 

          Szkoła umożliwia odbycie studenckich praktyk pedagogicznych studentom wyższych uczelni na podstawie umów z tymi uczelniami.

 

 • 8.

Zajęcia dodatkowe

 1. W celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
 2. Godziny realizacji wymienionych w pkt. zajęć ujmuje się w tygodniowym planie lekcyjnym szkoły.
 • 9.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 1. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu ucznia i pracowników w szkole oraz ochrania ich zdrowie:
 • Zasady bezpiecznego pobytu oraz pracy w klasopracowniach i innych pomieszczeniach określają szczegółowo regulaminy poszczególnych sal i pomieszczeń;
 • Szkoła posiada procedury postępowania w sytuacjach szczególnych, z którymi dyrektor zapoznaje wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi.
 1. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu ich przyjścia do szkoły do momentu jej opuszczenia.
 • Bezpieczeństwo w szkole zapewnia monitoring umożliwiający rejestrację obrazu na korytarzach, w szatni i świetlicy oraz na terenie wokół obiektu szkoły. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych i innych pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 • Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje się przez okres nieprzekraczający 14 dni.
 • Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Obiekt objęty monitoringiem oznaczony jest w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu.
 • Ochrona mienia obejmuje w szczególności monitoring w obiekcie stanowiącym mienie gminy i wokół tej nieruchomości.
 • Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.
 1. Bezpieczeństwo ucznia podczas zajęć zapewnia nauczyciel prowadzący lekcję.
 • Nauczyciel jest zobowiązany prowadzić zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne oraz inne organizowane przez szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
 1. Nauczyciel punktualnie rozpoczyna i kończy zajęcia.
 2. Niedopuszczalne jest pozostawianie uczniów podczas zajęć bez opieki. Jest to możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.
 3. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.
 • Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub takie zachowania, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
 • 10.

Dyżury nauczycielskie

 1. Celem zapewniania bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie.
 2. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele, organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
 3. Za bezpieczeństwo ucznia w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.
 • 11.

Zasady bezpieczeństwa dla uczniów

 

 1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów
  z regulaminami tych pomieszczeń.
 3. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne.
 4. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 5. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
 6. Harmonogram dyżurów (nazwiska nauczycieli, czas i miejsce pełnienia dyżurów) wywieszony jest w pokoju nauczycielskim, gablocie szkolnej i na tablicach ściennych.
 7. Dyżur nauczycielski rozpoczyna się 10 minut przed pierwszą lekcją i obejmuje przerwę po skończonych zajęciach.
 8. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.
 9. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne.
 10. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to warunki atmosferyczne.
 11. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.
 12. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych tylko w obecności rodziców.
 13. Za bezpieczeństwo uczniów reprezentujących szkołę w konkursach i zawodach sportowych odpowiada nauczyciel, z którym aktualnie uczeń przebywa.
 14. Zwalnianie uczniów przez dyrektora:
  • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela i niemożności zapewnienia uczniom opieki dyrektor może podjąć decyzję o zwolnieniu uczniów danej klasy z zajęć lekcyjnych.
  • Uczniów można zwolnić z ostatnich godzin lekcyjnych.
  • Zwolnienie uczniów całej klasy możliwe jest tylko po uprzednim powiadomieniu rodziców w dniu poprzedzającym zmiany.
  • Dokumentowanie obecności i nieobecności uczniów na zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych:
 15. Każda obecność ucznia na zajęciach zaznaczana jest w dzienniku lekcyjnym za pomocą symbolu „+” (plus).
 16. Każda nieobecność ucznia odnotowywana jest w dzienniku za pomocą linii pionowej oznaczonej symbolem „ | ”.
 17. Nieobecność ucznia reprezentującego szkołę w konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach zaznaczana jest za pomocą wielkiej litery „R”
 18. Nieobecność usprawiedliwiona odnotowana jest w dzienniku literą „U”, którą należy napisać na symbolu nieobecności „ | ”.
 19. Spóźnienie ucznia na lekcję oznacza się literą „S”.
 20. Osobiste zwolnienie ucznia przez rodzica z zajęć lekcyjnych zaznacza się literami „zw”.
  1. Obecność obcych osób na terenie szkoły:
 • Nauczyciel zwraca uwagę na wszystkie osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
 • Jeśli ich zachowanie staje się podejrzane lub wzbudza niepokój prosi o podanie celu pobytu na terenie szkoły lub opuszczenie budynku szkoły;
 • W sytuacjach zagrożenia zawiadamia dyrektora szkoły lub policję.
 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani do zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.
 2. Bezpieczne warunki pobytu uczniów w szkole są zapewnione poprzez:
 • zapoznanie ich z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, higieny i ppoż.,
 • zapewnienie nadzoru nauczycieli w czasie lekcji i podczas przerw międzylekcyjnych,
 • odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym,
 • zapewnienie odbywania zajęć w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi, co najmniej 18oC,
 • organizację i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 1. Szkoła zapewnia:
  • nadzór pedagogiczny na wszystkich odbywających się w szkole zajęciach;
 2. minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych - jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły;
  • rozpoznawanie problemów;
  • doskonalenie pracowników szkoły w zakresie ochrony uczniów przed przejawami patologii społecznych, uzależnień i przemocy;
  • przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece oraz specyfikę imprez i wycieczek, a także warunki, w jakich będą się one odbywać,
  • zapoznanie pracowników (szkolenia wstępne i okresowe) z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ruchu drogowego;
  • dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do zasad ergonomii;
  • opiekę nad uczniami dojeżdżającymi z klas I - VIII oraz dzieciom, które nie uczęszczają na lekcje religii;
  • zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku i herbaty w stołówce szkolnej;
  • uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z zachowaniem zasady ich różnorodności oraz nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcji z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.
 1. Obiekty szkolne są na bieżąco kontrolowane, remontowane i modernizowane - nabywane wyposażenie oraz przeprowadzane remonty i naprawy odbywają się wyłącznie z wykorzystaniem materiałów posiadających odpowiednie atesty lub certyfikaty.

 

 • 12.

Nauczanie religii i etyki

 1. W szkole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla ucznia, którego rodzice wyrażą takie życzenie.
 2. Życzenie jest wyrażone w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek.
 4. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich.

Jeżeli  w szkole  część uczniów wyrazi życzenie uczestniczenia w zajęciach z religii i etyki szkoła jest zobowiązana  umożliwić im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio godziny nauki w planie zajęć szkolnych.

 1. Szkoła ma obowiązek organizowania lekcji religii lub etyki dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy.
 • Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii lub etyki powinny być organizowane w grupie międzyklasowej.
 • Jeżeli w szkole na naukę religii lub etyki zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący szkołę – w porozumieniu z rodzicami – organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej.
 • Jeśli na zajęcia z religii lub etyki zgłosi się tylko jeden uczeń, wskazane jest, aby zajęcia z tych przedmiotów odbywały się w szkole, do której uczęszcza uczeń.
 1. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii lub etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
 2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne i przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady dotyczą obowiązujących podręczników.
 3. Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o przepisy prawa.
 4. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego.
 5. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy oddziału klasy.
 6. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swojego ucznia, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
 7. Nauczyciel religii ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami.
 8. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.
 9. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły.
 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.
  • Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci.
  • Szczegółowe zasady organizacji rekolekcji ustalają ich organizatorzy z dyrektorem szkoły.
  • O terminie rekolekcji dyrektor powinien być poinformowany co najmniej miesiąc wcześniej.
 1. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż.

 

 • 13.

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno -pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły. Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji językowej i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 • z zaburzeń zachowania i emocji.
 1. W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych;

3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w przypadku uczniów szkół podstawowych i uczniów dotychczasowego gimnazjum;

4) porad i konsultacji;

5) warsztatów;

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

 1. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 3. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.
 4. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie odpowiednio zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz

2) indywidualnie z uczniem.

 1. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 2. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 4, dołącza się dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności dokumentację określającą:

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

 1. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 15, poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkolę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Opinia, o której mowa w ust. 15, zawiera w szczególności:

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału odpowiednio w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;

2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;

3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

 1. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w szkole odpowiednio programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
 2. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 15, tygodniowy wymiar godzin odpowiednio zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.
 4. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt. 2 ustawy;

2) uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy.

 1. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 2. Powyższe zajęcia trwają 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 min., z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
 3. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.
 4. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty
  w szkole rodziców ucznia.
 5. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane
  w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 6. Pomocy psychologiczno -pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 8. W szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.
 9. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno -pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 1. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
  • rodziców ucznia
  • ucznia;
  • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
  • poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
  • pielęgniarki szkolnej;
  • pomocy nauczyciela;
  • pracownika socjalnego;
  • asystenta rodziny;
  • kuratora sądowego;
  • dyrektora szkoły;
  • asystenta nauczyciela osoby, o której mowa w art. 15 ust, 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o którym mowa w art. 15 ust. 7 Ustawy;
  • organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 2. W razie stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udziela tej pomocy, w określonym czasie i wymiarze godzin. Liczbę godzin ustala dyrektor, biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 3. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w trakcie bieżącej pracy oraz dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.
 4. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

 • 14.

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

 

 1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale poradni:
  • na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:
 2. z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
 3. przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia,
 • wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;
 • indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;
 • na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno - pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę posiadanych środków finansowych;
 • nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów
  i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych
  i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni.
 1. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:
 • zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci,
 • zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla ucznia i jego rodziny,
 • sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 • informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.
 1. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem szkoła nawiązuje współpracę z:
  • kuratorem sądowym;
  • Policyjną Izbą Dziecka;
  • Pogotowiem Opiekuńczym;
  • Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami Poprawczymi;
  • innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.

 

 • 15.

Pomoc materialna

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
 3. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

 

 • 16.

Organy szkoły

 

 1. Organami szkoły są:
 • Dyrektor Szkoły;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski.
 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

 • 17.

Dyrektor Szkoły

 

 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Szkoły i reprezentuje ją na
  zewnątrz samodzielnie.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego.
 3. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniowi i nauczycielom oraz pracownikom obsługi.
 4. Współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
 5. Sprawuje opiekę nad uczniem oraz stwarza warunki jego wszechstronnego rozwoju.
 6. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący:
 • Realizuje zgodne z prawem uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;
 • Przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 • Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 1. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 2. Organizuje proces dydaktyczno – wychowawczy:
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
 • opracowuje arkusz organizacyjny szkoły na każdy rok szkolny;
 • gromadzi informacje o pracy nauczycieli i dokonuje oceny ich pracy;
 • motywuje i wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy;
 • wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców i radą pedagogiczną ustala dni wolne od zajęć dydaktycznych w formie zarządzenia (maksymalnie 8 dni) i zobowiązuje wychowawców do poinformowania o nich ucznia i ich rodziców do dnia 30 września;
 • zapewnia opiekę nad uczniem, który w tych dniach zgłasza się do szkoły;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • organizuje zajęcia dodatkowe.
 1. Podejmuje decyzje związane z realizacją obowiązku nauki:
 • sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły;
 • w uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
 • zwalnia ucznia z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 • dopuszcza zaproponowany przez nauczycieli program nauczania do użytku szkolnego oraz szkolny zestaw podręczników;
 • Odpowiada ze realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników. Decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły a także ustalania ich zakresu obowiązków;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;
 • występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń i nagród;
 • zawieszania zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
 • ustalania zakresu obowiązków dla wicedyrektora
 • rozstrzyga spory zaistniałe na terenie szkoły z zachowaniem prawa i dobra publicznego.
 1. Współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 3. Opracowuje Statut, Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania oraz inną dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli:
  • przyjmuje wnioski nauczycieli starających się o kolejny stopień awansu zawodowego;
  • wyznacza opiekuna stażu nauczycielom ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego;
  • zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli odbywających staż;
  • wspiera nauczycieli odbywających staż w realizacji Planu Rozwoju Zawodowego;
  • dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu;
  • powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;
  • bierze udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych;
  • nadaje stopień nauczyciela kontraktowego;
  • prowadzi rejestr zaświadczeń i przechowuje dokumentację.
 1. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
 • organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
 1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
 • dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
  • realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi
   w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
  • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów
   i wychowanków;
  • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
  • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
  • 18.

Rada Pedagogiczna

 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 7. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 1. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel. W przypadku, gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonuje tych zadań i kompetencji, wykonuje je nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
 2. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmuje uchwały o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów, uchwałę rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku, gdy dyrektor szkoły nie podejmie tego rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
 3. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły w ust. 8 pkt. 2 a) b) podpisuje odpowiednio dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
 • występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły oraz nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole
 • podejmowanie uchwał większością głosów, przy obecności 50 % jej członków.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Rada pedagogiczna ponadto:
  • przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;
  • ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu szkoły.
  • Inne zadania i kompetencje rady pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej

 

 • 19.

Rada Rodziców

 

 1. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
 • pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 • współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
 • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
 • udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;
 • współprace ze środowiskiem lokalnym;
 • udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole;
 • organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej
  w rodzinie i środowisku lokalnym;
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną w i w związku z tym ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków;
 • tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły;
 • współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz oddziału klasy i szkoły.
 1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 • uchwalanie Regulaminu Rady;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 • opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych
  w przypadku braku zgody między nauczycielami przedmiotu;
 • opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
 • opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.
 1. Rada Rodziców może:
 • wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 • występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami
  we wszystkich sprawach szkolnych;
 • delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 • delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
 2. Tryb wyboru członków rady: wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe; w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły; do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
 3. Szczegółowe zadania Rady Rodziców, tryb powoływania rady określa Regulamin Rady Rodziców, będący odrębnym dokumentem.
 4. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.
 • 20.

Samorząd Uczniowski

 

 1. W Szkole Podstawowej w Goszczanowie działa Samorząd Uczniowski reprezentujący wszystkich uczniów.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Samorząd działa zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
 • Regulamin zawiera:
 1. szczegółowe zasady wyboru i działania samorządu oraz jego organów;
 2. zasady wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego;
 3. wybory samorządu i opiekuna dokonywane są przez ogół uczniów.
 • Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 1. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
  • Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
  • Sekcje Samorządu Uczniowskiego.
  • Samorząd Uczniowski ustala roczny plan pracy.
  • Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów takich jak:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły,
 6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 7. stać na straży przestrzegania praw i obowiązków ucznia zawartego w statucie szkoły, regulaminie samorządu, Konwencji Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

 • 21.

Warunki współdziałania organów szkoły

 

 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia szkolnego.
 3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.

 

 • 22.

Rozstrzyganie sporów między organami szkoły

 1. W przypadku wystąpienia sporów osoby właściwe do ich rozstrzygania powinny podjąć w pierwszej kolejności czynności zmierzające do polubownego ich załatwienia.
 2. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 3. Organy szkoły są zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań, leżących w ich kompetencjach w celu rozwiązania konfliktu i osiągnięcia porozumienia.
 4. Postanowienia szczegółowe w sprawach rozstrzygania sporów.
  • Spór między uczniami tej samej klasy rozstrzyga wychowawca; w razie potrzeby może skorzystać z pomocy zainteresowanych rodziców;
  • Spór między uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z wyłączeniem uczniów będących stronami w sporze; wychowawcy mogą korzystać z pomocy samorządu klasowego, psychologa lub pedagoga z PPP i zainteresowanych rodziców;
  • Spór między uczniem a nauczycielem niebędącym wychowawcą rozstrzyga wychowawca klasy;
  • Spór między uczniem a wychowawcą rozstrzyga dyrektor szkoły;
  • Spór między  rodzicem a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły; jeżeli to konieczne – korzysta z obecności przewodniczącego Rady Rodziców;
  • Spory między dyrektorem a pozostałymi organami rozstrzyga organ prowadzący lub nadzorujący (w zależności od rodzaju sporu);
  • Spory między Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim rozstrzyga dyrektor.
 5. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
 6. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 7. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 

 • 23.

Tryb odwoławczy w rozwiązywaniu sporów między organami szkoły

 

 1. Jeśli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do innych organów szkoły.
 2. Każda ze stron ma prawo do pisemnego odwołania od decyzji do innych organów szkoły w terminie 3 dni.
 3. Każdy z organów szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni, po uprzednim wysłuchaniu stron konfliktu.
 4. Strony konfliktu otrzymują pisemną odpowiedź zawierającą informacje dotyczące ich odwołania.
 5. Strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żadnego z organów szkoły wymienionych poniżej, ani też zmieniać ustanowionej kolejności odwoławczej.

1) Jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje
kolejno do:

 1. wychowawcy klasy,
 2. opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
 3. Dyrektora Szkoły;
 • Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic, jego procedura odwoławcza następuje
  kolejno do:
 1. wychowawcy klasy lub przewodniczącego rady rodziców w zależności od rodzaju sprawy,
 2. dyrektora szkoły.
 • Jeżeli stroną konfliktu jest nauczyciel, jego procedura odwoławcza następuje do:
 1. klasowego zespołu nauczycielskiego (nauczyciele uczący w danej klasie),
 2. rady pedagogicznej lub komisji pojednawczej w zależności od rodzaju sprawy,
 3. dyrektora szkoły.
 4. Ostatnią instancją odwoławczą na terenie szkoły jest dyrektor.
 5. Strony konfliktu mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę w terminie 7 dni.
 6. Każda ze stron konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania odwołania.

 

 • 24.

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki

 

 1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania
  i profilaktyki.
 2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów
  i rodziców oraz zebrania.
 3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.
 4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału
  w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie.
 5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:
 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole;
 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:
 1. na zebraniach,
 2. podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej
  z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,
 3. w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;
 • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
 • udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;
 • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.
 • 25.

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
  i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
 3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą być głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.

 

 • 26.

Organizacja wolontariatu szkolnego

 

 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
 2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora szkoły.
 3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
 4. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora Szkoły.

 

 • 27.

Organizacja szkoły

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 • W szkołach, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca.
 1. Jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień.
 2. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
 • Ferie letnie rozpoczynają w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczycyh i kończą się z dniem 31 sierpnia.
 1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I – VIII.

 

 • 28.

Arkusz organizacji szkoły

 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.
 3. Organ prowadzący szkołę zatwierdza niezwłocznie - po zasięgnięciu ustawowych opinii – zmiany do zaopiniowanego arkusza organizacji szkoły przygotowanego odpowiednio przez dyrektora szkoły
 4. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:
 • liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 • liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 • dla poszczególnych oddziałów:
 1. tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
 2. tygodniowy wymiar zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
 3. tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 4. wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 5. tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
 6. wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych ;
 • liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
 • imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć i liczbę godzin tych zajęć;
 • liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego;
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;
 • liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
 • liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej i grup świetlicowych, liczbę godzin zajęć świetlicowych, grup oraz liczbę nauczycieli prowadzących te zajęcia;
 • liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 • Uczeń jest powiadomiony minimum jeden dzień wcześniej o zmianach w stałym tygodniowym rozkładzie zajęć.
  1. Tygodniowy rozkład zajęć oddziału klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania,
  2. W oddziałach klasach I – III informację o zmianach w stałym tygodniowym rozkładzie zajęć wychowawca przekazuje pisemnie,
  3. W oddziałach klas IV – VIII informację przekazuje wychowawca oddziału ustnie a dodatkowo umieszcza się zmieniony plan lekcji na tablicy ogłoszeń,
  4. Uczeń zobowiązany jest do przekazania tej informacji rodzicom,
  5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia w czasie, gdy nie odbywają się planowe zajęcia, a o fakcie tym uczeń został poinformowany zgodnie z powyższymi zapisami.

 

 • 29.

Oddziały szkolne

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 3. Formy spełniania zadań wychowawcy oddziału klasowego powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.
 5. W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału opiekę nad danym oddziałem pełni drugi wychowawca oddziału wybierany na początku każdego roku szkolnego.

 

 • 30.

Zajęcia edukacyjne

 

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie trwa 60 minut.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć określonych w ust. 3 w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 5. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 6. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- III, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły:
 • za zgodą organu prowadzącego i po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 5, nie więcej jednak niż o 2,
 • może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 6 pkt.1, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 5, jednak nie więcej niż o 2.
 • Jeżeli liczba uczniów zwiększy się więcej niż o 2, dyrektor szkoły podstawowej po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział.
 1. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 2. W klasach IV - VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:
  • Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
  • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;
  • na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
 3. Na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów.
 4. W klasach IV - VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

 

 • 31.

Realizacja zadań statutowych

 

Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

 1. sal lekcyjnych;
 2. pracowni komputerowej;
 3. biblioteki;
 4. świetlicy;
 5. stołówki;
 6. boiska „Orlik”;
 7. pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.

 

 • 32.

Świetlica szkolna

 

 1. Dla ucznia, który musi dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły, czas pracy jego rodziców, lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniowi w szkole, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.
 2. Dyrektor szkoły organizuje zajęcia świetlicowe dla każdego ucznia spełniających powyższe warunki.
 3. Na zajęciach świetlicowych mogą przebywać uczniowie nieuczęszczający na religię.
 4. Godziny pracy świetlicy ustala dyrektor po uzgodnieniu ich wspólnie z radą rodziców i po akceptacji organu prowadzącego szkołę.
 5. Środki finansowe na prowadzenie zajęć świetlicowych zapewnia organ prowadzący szkołę.
 6. Przyjęcie ucznia na zajęcia świetlicowe poprzedza złożenie pisemnego oświadczenia przez rodzica.
 7. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych. Pod opieką nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. Każda grupa ma swojego opiekuna.
 8. Podstawowymi zadaniami zajęć świetlicowych z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia, a także jego możliwości psychofizyczne oraz zainteresowań są:
  • zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki;
  • rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności;
  • pomoc w odrabianiu prac domowych.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe współpracują z nauczycielami, wychowawcami oddziałów klas w zakresie udzielania uczniom wsparcia w likwidowaniu braków.
 2. Nadzór nad organizacją zajęć świetlicowych sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w dni wolne od zajęć dydaktycznych (np. podczas rekolekcji wielkopostnych, dni wolnych ustalonych zarządzeniem dyrektora szkoły).
 4. Przeprowadzone zajęcia świetlicowe są dokumentowane w dziennikach.
 5. Świetlica pełni funkcje:
 • opiekuńczą;
 • wychowawczą;
 • profilaktyczną;
 • edukacyjną.
 • 33.

Stołówka

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadów i wypicia herbaty.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.
 3. Uczeń w trudnej sytuacji materialnej ma możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za obiad przez organ prowadzący.
 4. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala organ prowadzący szkołę.
 5. Uczeń pije herbatę podczas 10 – minutowej przerwy, a obiady spożywa w czasie długiej 15 – minutowej przerwy.
 6. Opiekę nad uczniem podczas posiłków sprawuje nauczyciel dyżurujący w stołówce - świetlicy.
 7. Zasady zachowania ucznia podczas korzystania ze stołówki określa regulamin świetlicy szkolnej.
 • 34.

Biblioteka

 1. W szkole działa biblioteka, która jest szkolnym centrum informacji a jej nadrzędnym zadaniem jest wspieranie procesu dydaktycznego poprzez gromadzenie księgozbioru, umożliwiającego rozwijanie zainteresowań oraz popularyzowanie i wzbogacanie wiedzy uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze: książki (lektury, literatura, albumy, czasopisma, gazety, podręczniki, ćwiczenia) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, e-booki, programy komputerowe)
 3. Wydatki biblioteki szkolnej są finansowane przez budżet szkoły oraz uzupełniane dotacjami Rady Rodziców i innych ofiarodawców.
 4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice na zasadach określonych w regulaminie pracy biblioteki szkolnej.
 5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
 2. korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów,
 4. korzystanie z komputera i dostęp do Internetu.
  1. Biblioteka szkolna dla wypożyczających jest czynna w dni zajęć dydaktycznych w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych i bezpośrednio po zajęciach, zgodnie z ustalanym tygodniowym planem zajęć.
  2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor szkoły, który:
 5. zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,
 6. przydziela na początku roku szkolnego środki finansowe na działalność biblioteki,
 7. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zatwierdza przydział czynności nauczyciela biblioteki,
 8. zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza,
 9. zachęca do realizacji zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej,
 10. inspiruje grono pedagogiczne do współpracy z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno - wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej,
 11. wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej,
 12. zatwierdza regulamin pracy biblioteki, który zawiera m.in. zasady korzystania z księgozbioru wypożyczalni, zasady wypożyczania podręczników i udostępniania materiałów ćwiczeniowych, zasady korzystania z komputera z dostępem do Internetu.
  1. Do podstawowych zadań nauczyciela - bibliotekarza należą:
 13. opracowanie projektu regulaminu działalności biblioteki,
 14. opracowanie rocznego planu pracy,
 15. prowadzenie katalogu alfabetycznego zbiorów,
 16. prowadzenie sprawozdawczości i inwentaryzacji,
 17. renowacja, porządkowanie i uzupełnianie zbiorów,
 18. prowadzenie lekcji z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego,
 19. współpraca z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami w sprawach dotyczących czytelnictwa,
 20. zapewnienie uczniom dostępności do lektur szkolnych,
 21. zakup nagród książkowych na potrzeby realizacji planu pracy szkoły,
 22. prowadzenie rejestru księgozbioru zgodnie z odrębnymi przepisami,
 23. wnioskowanie do dyrektora w sprawach zakupu książek i innych materiałów,
 24. gromadzenie pozycji popularyzujących wiedzę wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 25. gromadzenie, udostępnianie i wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do zajęć edukacyjnych,
 26. odpowiedzialność materialna za księgozbiór i powierzony bibliotece majątek szkolny.
  1. Szczegółowe zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie:
 27. Udostępniania książek i innych źródeł informacji:
  1. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł,
  2. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe),
  3. systematyczne udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły i rodzicom, udzielanie wszelkiego rodzaju informacji oraz poradnictwo w wyborze odpowiedniej literatury,
  4. informowanie o gromadzonych zbiorach własnej biblioteki i innych bibliotek środowiskowych,
  5. kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji.
 28. Tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną:
  1. udostępnianie uczniom stanowiska komputerowego w bibliotece,
  2. doradzanie uczniom na temat metod i form poszukiwania informacji
  3. pomoc w korzystaniu z programów komputerowych,
  4. wymienianie informacji z nauczycielem zajęć komputerowych odnośnie potrzeb uczniów w zakresie korzystania z technologii informacyjnej.
 29. Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:
  1. prowadzenie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów (koło biblioteczne, pasowanie na czytelnika itp.),
  2. organizację wycieczek do obiektów kultury,
  3. prowadzenie lekcji bibliotecznych,
 30. Organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną przez:
  1. informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,
  2. prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa- organizowanie wystaw tematycznych, gazetek, itp.,
  3. organizowanie konkursów
  4. aktywny udział w imprezach środowiskowych.
 31. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami:
  1. poznawanie potrzeb czytelniczych i zainteresowań oraz wyrabianie i pogłębianie u nich nawyku czytania i uczenia się,
  2. poradnictwo w wyborach czytelniczych,
  3. pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,
  4. konsultacje w sprawie uzupełniania księgozbioru,
  5. pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów.
 32. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami:
  1. udział w realizacji zadań programowych szkoły,
  2. prowadzenie konsultacji w sprawie uzupełniania księgozbioru,
  3. udostępnianie podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
  4. przedstawianie wykazów nowości i zapowiedzi wydawniczych,
  5. współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów itp.,
  6. udostępnianie księgozbioru nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań,
  7. pomoc nauczycielom studiującym i doskonalącym się.
 33. Współpraca biblioteki szkolnej z instytucjami, rodzicami, środowiskiem lokalnym i innymi bibliotekami:
 34. podejmowanie działań mających wpływ na rozwój czytelnictwa w szkole i środowisku,
 35. współudział w organizowaniu imprez środowiskowych,
 36. współorganizowanie konkursów, wydarzeń czytelniczych,
 37. wypożyczanie książek rodzicom,
 38. informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów,
 39. pedagogizacja rodziców,
 40. organizowanie wycieczek do innych bibliotek,
 41. wymiana wiedzy, doświadczenia i informacji między bibliotekami (z zastrzeżeniem zachowania zasad wynikających z przepisów prawa i unormowań wewnętrznych, dotyczących przetwarzania informacji i danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem).
 42. Biblioteka pełni funkcje:
  1. edukacyjno - kształcącą
 43. rozbudzanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych,
 44. przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
 45. kształtowanie kultury czytelniczej,
 46. wdrażanie do poszanowania książki,
 47. doradztwo czytelnicze,
 48. przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
 49. wyrabianie i pogłębianie nawyku uczenia się;
  1. wychowawczą
 50. współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
 51. otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
 52. pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
  1. kulturalną
 53. inspirowanie i umożliwianie udziału w życiu kulturalnym,
 54. kształtowanie i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł kultury;
 55. opiekuńczo - rekreacyjną
 56. możliwość przebywania w estetycznie urządzonym pomieszczeniu,
 57. możliwość przygotowywania się do lekcji i odrabiania pracy domowej,
 58. korzystania z dostępu do Internetu,
 59. fachowej pomocy bibliotekarza.
  • Organizacja biblioteki szkolnej:
 60. Każdy czytelnik posiada kartę biblioteczną.
 61. Karty uczniowskie są zgromadzone według klas.
 62. Uczeń kończący dany rok szkolny, zmieniający szkołę lub kończący ją jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych książek.
 • 35.

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole

 1. Uczniowie szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania.
 2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
 4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty

 1. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania.
 • 36.

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Można także zatrudnić psychologa, pedagoga.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Liczbę pracowników określa arkusz organizacyjny.
 4. Nauczycieli, pracowników obsługi zatrudnia dyrektor szkoły.

 

 • 37.

Obowiązki i odpowiedzialność nauczyciela

 1. Nauczyciel odpowiada za:
 • jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, a także troszczyć się o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
 • życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie wszelkich form działalności dydaktyczno-wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, zajęć bibliotecznych w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu, w czasie różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę;
 • skutki wynikłe z braku osobistego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na wszelkich zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnionych przez nauczyciela dyżurów;
 • powierzony mu (z obowiązkiem zwrotu) sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne;
 • zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły- wynikające z nieporządku, braku nadzoru, zabezpieczenia.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest:
 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
  i światopoglądów;
 • bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów, ujawniać i uzasadniać oceny, informować rodziców oceną niedostateczną śródroczną lub roczną z przedmiotu;
 • udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom tego potrzebującym;
 • prowadzić zindywidualizowaną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
 • dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone w poradnio specjalistycznej;
 • wdrażać uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
 • udzielać pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, występowania do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami
  o udzielenie pomocy;
 • doskonalić umiejętności dydaktycznych i podnosić poziom wiedzy merytorycznej, tworzyć warsztat pracy dydaktycznej, wykonywać pomoce dydaktyczne samodzielnie lub przy współudziale uczniów, dbać o pomoce i sprzęt dydaktyczny;
 • systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, terminowo dokonywać wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów oraz potwierdzać podpisem odbyte zajęcia;
 • przestrzegać tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców,
 • czynnie i systematycznie brać udział w pracach rady pedagogicznej, realizować jej postanowienia i uchwały, brać udział w szkoleniach;
 • współpracować z rodzicami;
 • przestrzegać dyscypliny pracy: aktywnie pełnić wyznaczone dyżury przez całą przerwę międzylekcyjną, niezwłocznie informować pracodawcę o nieobecności
  w pracy, punktualnie zaczynać i kończyć zajęcia;
 • respektować prawa ucznia;
 • natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
 • zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić
  o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły;
 • niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.

3.Nauczyciel ma prawo do:

 • decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
 • decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań,
 • decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,
 • pomagania przy wystawieniu oceny z zachowania- konsultuje się z wychowawcą oddziału, który decyduje o ocenie ostatecznej,
 • wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
 • 38.

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

 1. Nauczyciel pełniący funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa wykonuje następujące zadania:
 • Obserwuje i analizuje zjawiska i zdarzenia występujące w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły;
 • Analizuje potrzeby szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej;
 • Ocenia stan bezpieczeństwa w szkole i określa najważniejsze zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w pracy szkoły na dany rok szkolny;
 • Koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa wynikające z realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktycznego;
 • Uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.
 • Pomaga w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami a odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna, sanepid) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży.
 • Dzieli się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z radą pedagogiczną i innymi pracownikami.
 • Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Promuje problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 • Szczegółowy zakres zadań, obowiązków oraz kompetencji koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole ustala dyrektor szkoły.
 • 39.

Zespoły nauczycielskie

 

 1. Zespoły nauczycielskie powołuje odrębnym zarządzeniem dyrektor szkoły, a w ich skład wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w danym oddziale.
 2. Pracą zespołu kieruje wychowawca oddziału klasy.
 3. Do zadań zespołu nauczycielskiego należy:

1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, jego modyfikowanie;

2) Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziale klas I – III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV – VIII oraz materiałów ćwiczeniowych;

3) Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;

 • wniesienie projektów zmian do zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
  • wyrażanie opinii w sprawie oceny zachowania uczniów;
  • analizowanie wyników klasyfikacji;
  • ustalanie harmonogramu i programu wycieczek i imprez klasowych,
  • wspieranie nauczyciela wychowawcy w rozwiązywaniu problemowych spraw dotyczących danej klasy,
  • wskazywanie rodzicom możliwości uzyskania pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla dziecka,
  • wnioskowanie do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych i opiekuńczych.
 1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły:
 • wychowawcze,
 • przedmiotowe,
 • problemowo – zadaniowe lub inne w miarę potrzeb.
 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 2. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 4 należy w szczególności:
 • opracowanie Koncepcji Pracy Szkoły;
 • opracowywanie Planu Pracy Szkoły na dany rok szkolny;
 • opracowanie i nowelizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły;
 • opracowanie i nowelizacja Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania.

 

 • 40.

Zadania i kompetencje wychowawcy oddziału

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w oddziale, który staje się ich wychowawcą.
 • Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca oddziału w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego;
 • Wychowawca oddziału ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych;
 • Jednocześnie młody wychowawca oddziału w swoim miejscu pracy ma możliwość korzystania z pomocy i rad doświadczonego wychowawcy, wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 1. Wychowawca zobowiązany jest do zapoznania ucznia i jego rodziców z:
 • przepisami, zwyczajami i postanowieniami szczegółowymi przyjętymi w szkole;
 • zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania, określonymi prawem oświatowym.
 1. Wychowawca powinien:
 • organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa oraz przyjaźni;
 • otaczać szczególną opieką ucznia z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządu ruchu i innymi dysfunkcjami;
 • współdziałać z nauczycielami uczącymi w oddziale klasy, w której jest wychowawcą, dla doskonalenia procesu dydaktyczno – wychowawczego.
 • współdziałać z rodzicami w celu:
 1. włączenia ich w życie klasy i szkoły,
 2. współdziałania z nimi w działaniach wychowawczych,
 3. wczesnego wykrywania chorób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn niedostosowania społecznego i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska;
 • inicjować pomoc uczniowi mającemu trudności w nauce;
 • otaczać opieką ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym zakresie;
 • systematycznie informować rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu ucznia na terenie szkoły oraz organizować kontakty między rodzicami a nauczycielami i dyrektorem szkoły;
 • inicjować samorządną działalność ucznia poprzez stwarzanie dogodnych warunków do działalności organizacji uczniowskich działających w szkole;
 • sprawować opiekę nad samorządem klasowym;
 • systematycznie oddziaływać na ucznia w celu kształtowania jego odpowiedzialności za własne czyny oraz wyrabiania pożądanych społecznie postaw obywatelskich;
 • wyrabiać u ucznia trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych oraz współdziałać w organizowaniu wypoczynku ucznia w czasie ferii i wakacji;
 • podejmować działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów wewnątrz oddziału klasy oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
 • otaczać indywidualną opieką każdego ucznia, inspirując i wspomagając jednocześnie działania zespołowe uczniów;
 • czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego;
 • prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej w oddziale klasy.
 1. Formy spełniania zadań przez wychowawcę powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 • Formy pracy wychowawczej w klasach I – III polegają głównie na:
  1. poznaniu środowiska rodzinnego powierzonych dzieci;
  2. obserwowaniu zachowań ucznia na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych a także w sytuacjach nieprzewidzianych,
  3. indywidualizowaniu pracy wychowawczej na podstawie rozeznania zespołu klasowego,
  4. oddziaływaniu własnym przykładem, stawaniu się dla ucznia wzorem osobowym i autorytetem moralnym,
  5. interesowaniu się uczniem, jego zamiłowaniami oraz grupą uczniowską i stosunkami w niej panującymi,
  6. dodawaniu uczniowi odwagi i wiary we własne siły, budowaniu motywacji do działania, ukazywaniu perspektyw, preferowaniu pochwał i wyrazów aprobaty, ograniczaniu upomnień i kar,
  7. okazywaniu szacunku dla osobowości ucznia, życzliwości, dyskrecji, taktu z jednoczesnym stawianiem wysokich wymagań,
  8. kształtowaniu pozytywnych cech charakteru, grzeczności i kultury osobistej poprzez wykorzystywanie zaistniałych na lekcjach i poza lekcjami oraz treści wychowawczych zawartych w programach nauczania,
  9. wdrażaniu ucznia do poszanowania mienia szkolnego, społecznego, prywatnego i własnego.
 • Formy pracy wychowawczej w kl. IV – VIII są odpowiednio rozszerzane i pogłębiane w zakresie treści realizowanych w edukacji wczesnoszkolnej a ponadto stosuje się:
 1. dobór odpowiedniej tematyki godzin wychowawczych, treści zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które ustala się z uczniami i rodzicami,
 2. ukierunkowanie ze względu na potrzeby ucznia różnorodnych zajęć z zakresu umiejętności praktycznych, przydatnych w życiu codziennym,
 3. kompensowanie braków opiekuńczo – wychowawczych wobec ucznia zaniedbanego, rozwijanie profilaktyki resocjalizacyjnej w środowiskach zdemoralizowanych, eksponowanie integrującej roli samorządu uczniowskiego.
 4. Formy kontaktu wychowawcy i innych nauczycieli z rodzicami:
 • ogólne zebrania rodziców;
 • zebrania klasowe;
 • indywidualne kontakty z rodzicami;
 • telefonicznie;
 • e – mail.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków wychowawcy oddziału określa dyrektor szkoły.
 2. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, nauczyciel może być pozbawiony wychowawstwa oddziału klasy:
 • Powodem pozbawienia funkcji wychowawcy może być:
 1. użycie wobec ucznia siły fizycznej,
 2. pełnienie obowiązków w stanie ograniczonej świadomości będącej wynikiem środków farmakologicznych lub alkoholu,
 3. niemożność prowadzenia pracy wychowawczej z powodu głębokiego i długotrwałego konfliktu z oddziałem klasy.

2) Zmiana wychowawcy może nastąpić też w przypadku, gdy:

 1. wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,
 2. zachodzą inne uzasadnione okoliczności.

3) Ostateczną  decyzję   w   przedmiocie   zmiany   wychowawcy   podejmuje   dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

 • 41.

Pracownicy administracji i obsługi

 1. Zasady pracy pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługowych określają odrębne przepisy.
 2. Z uwagi na charakter zakładu pracy, w którym są zatrudnieni, powinni reprezentować właściwą postawę wobec uczniów.

 

 • 42.

Pedagog

 

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • 43.

Doradca zawodowy

 

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.

 

 • 44.

Wewnątrzszkolne ocenianie

 1. Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  • zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  • wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych
  w statucie szkoły.
 2. Ocenianie uczniów ma na celu:
 • informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
  i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 • 45.

Informowanie rodziców na początku roku

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
  z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.
  1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach
   i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania.
  2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
 • 46.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 • 47.

Uzasadnianie oceny i wgląd do prac

 

 1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
 1. śródroczne i roczne,
 2. końcowe.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi.
 5. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
 • odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
 • przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
 • wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

 

 • 48.

Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i z zachowania

 1. Dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice zostają powiadomieni pisemnie o przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych i z zachowania.
 2. Uczeń zobowiązany jest w ciągu trzech dni przedstawić wychowawcy oddziału podpisane przez rodziców przewidywane oceny. W przypadku braku podpisu w wyznaczonym terminie nauczyciel informuje bezpośrednio rodziców ucznia.
 3. Miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice zostają powiadomieni pisemnie przez wychowawcę o zagrażającej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych i nagannej z zachowania. Rodzice ucznia winni potwierdzić własnoręcznym podpisem przyjęcie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z nauczania i naganną z zachowania.
 4. W przypadku jawnego naruszenia punktów Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania (lub odniesieniu znaczących sukcesów) w ciągu miesiąca przed radą klasyfikacyjną dopuszcza się obniżenie (do nagannej włącznie) lub podwyższenie oceny zachowania.
 5. Wychowawca natychmiast o tym fakcie powiadamia rodziców ucznia.

 

 

 

 

 • 49.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach I – III

 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły.
 2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie kierunków dalszej pracy.
 3. W oddziałach klas I – III Szkoły Podstawowej w Goszczanowie stosuje się ocenianie opisowe. Ocenianie na tym etapie edukacji polega na gromadzeniu informacji o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka.
 4. Funkcje oceny opisowej:
  • diagnostyczna – wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, bada osiągnięcia uczniów;
  • informacyjna – dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem ucznia, co zdołał opanować;
  • korekcyjna – wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować;
  • motywacyjna – mobilizuje ucznia do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast nauczyciela do podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach nauczania.
 1. Informacje zawarte w ocenie opisowej:
 • osiągnięte efekty pracy w zakresie:
 1. rozwoju poznawczego – mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności przyrodnicze, matematyczne,
 2. rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, zdolności techniczne,
 3. rozwoju społeczno-emocjonalnego i fizycznego,
 • trudności w nauce i zachowaniu, problemy edukacyjne;
 • potrzeby rozwojowe ucznia, rozwijanie pasji i zainteresowań, pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
 • sposoby i metody pracy stosowane przez nauczyciela, modyfikacje.
 1. Zasady bieżącego, śródrocznego i rocznego oceniania wewnątrzszkolnego
  • W klasach I - III oceną klasyfikacyjną półroczną i roczną jest ocena opisowa.
  • W klasach I - III uchwałą Rady Pedagogicznej ocenianie bieżące odbywa się za pomocą klasyfikatorów wyrażonych komentarzem słownym.

Klasyfikator

/symbol/

Poziom

Osiągnięć

Kryteria

W*

Słabo

Uczeń nawet przy pomocy nauczyciela ma problemy z opanowaniem podstaw programowych.

W

Wstępny

Nie zawsze potrafi zastosować poznane wiadomości i umiejętności w praktyce, wymaga częstej pomocy nauczyciela.

C

Częściowy

Uczeń popełnia nieliczne błędy, czasami wymaga pomocy nauczyciela, posiada wiedzę w zakresie założeń programowych.

P

Pełny

Uczeń posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie założeń programowych danej klasy i potrafi je w pełni wykorzystać w różnych sytuacjach.

N

Celujący

 Uczeń bezbłędnie wykonuje zadania, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami.   

Przy ocenianiu kart pracy w klasach I-III stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na klasyfikatory według następującej skali:

 1. W* 0 – 33 % ,
 2. W 34 – 50 % ,
 3. C 51 – 86 % ,
 4. P 87 – 97  % ,
 5. N 98 –  100%.
  • Bieżące ocenianie może mieć charakter oceny ustnej lub pisemnej. Nauczyciel zawsze podaje jawnie umotywowane oceny do wiadomości ucznia i jego rodziców;
  • Przy ustaleniu oceny z zajęć wychowania fizycznego oraz edukacji artystyczno-technicznej bierze się pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia oraz wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć;
  • Oceny bieżące, śródroczne z religii wyrażone są za pomocą stopni w skali 1 – 6;
  • W arkuszu ocen, dzienniku lekcyjnym umieszcza się roczną opisową ocenę osiągnięć ucznia;
  • Uczeń oddziału klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie;
  • W wyjątkowych przypadkach uczeń oddziału klas I – III może powtarzać tę samą klasę. Może to nastąpić w przypadku uzasadnienia opinią wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną;
  • W terminie na miesiąc przed półrocznym lub rocznym zebraniem rady pedagogicznej należy poinformować rodziców o niezadowalającej ocenie klasyfikacyjnej ucznia;
  • W przypadku braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych. Brak podstaw do oceny wiąże się z nieobecnościami przekraczającymi połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania. Na prośbę rodziców uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  • Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.
  • Na prośbę rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej.
 1. Informowanie o ocenach:
 • Informowanie rodziców o efektach pracy uczniów ma miejsce podczas:
 1. zebrań klasowych,
 2. spotkań indywidualnych,
 3. Kontakt telefoniczny.
 • 50.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VIII

 

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
 2. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych:
  • Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują ucznia oraz jego rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  • W przypadku otrzymania najniższej oceny, uczeń powinien być poinformowany o konsekwencjach wynikających z dalszego kształcenia;
  • Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed klasą;
  • Uczeń i jego rodzice mają prawo do uzasadnienia wystawionej przez nauczyciela oceny bieżącej, śródrocznej i rocznej;
 1. Rytmiczność oceniania:
 • Ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być systematyczne i zaplanowane w czasie;
 • Ustala się następującą liczbę ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:
 1. 1 godz. tygodniowo – minimum trzy oceny,
 2. 2 godz. tygodniowo – minimum cztery oceny,
 3. 3 godz. tygodniowo – minimum pięć ocen,
 4. 4 i więcej godz. tyg. – minimum sześć ocen;
  • Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z różnych rodzajów aktywności.
 1. Ocenianiu bieżącemu podlegają:
 • odpowiedzi ustne;
 • testy;
 • kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów);
 • sprawdziany (prace klasowe);
 • testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego półrocza lub roku;
 • prace domowe.
 1. Oceniając ucznia, należy określać jego mocne i słabe strony, wspierać jego możliwości percepcyjne, traktować podmiotowo i indywidualnie.
 1. Planowanie i organizacja prac pisemnych:
  • Sprawdzian jest zapowiadany przynajmniej tydzień przed wskazanym terminem i odnotowany w dzienniku lekcyjnym (za pomocą litery S);
  • Nauczyciel wskazuje uczniom materiał powtórzeniowy, który będzie przedmiotem pracy pisemnej;
  • Każdy sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową;
  • Sprawdzian jest obowiązkowy, w przypadku nieobecności uczeń pisze go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
  • Uczeń, który w ciągu 2 tygodni nie przystąpi do pisania sprawdzianu, pisze go na najbliżej lekcji, na której jest obecny;
  • Nauczyciele planują terminy prac pisemnych (sprawdziany – maksymalnie jeden w ciągu dnia, a trzy w tygodniu, przepis nie dotyczy kartkówek);
  • Sprawdzian może być przełożony tylko z ważnego powodu;
  • Jeżeli przełożenie sprawdzianu nastąpi na prośbę uczniów, nauczyciel wyznacza nowy termin bez konieczności zachowania 7 – dniowego terminu zapowiedzi z możliwością przekroczenia limitu trzech sprawdzianów w tygodniu;
  • Sprawdziany nie mogą być przeprowadzane w pierwszym dniu po feriach zimowych lub po przerwach świątecznych;
  • Na okres ferii i dni wolnych od nauki (przerwy świąteczne) nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą jednak zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i prace klasowe;
  • Testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego półrocza lub roku odbywają się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
 1. Sprawdzanie, ocenianie i przechowywanie prac pisemnych:
 • Nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie prac pisemnych uczniów i poinformowanie ich o uzyskanych ocenach. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu o czas nieobecności nauczyciela;
 • Oceny ze sprawdzianów powinny być wpisywane do dziennika kolorem czerwonym, pozostałe oceny innym kolorem;
 • Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu podczas zajęć natomiast jego rodzice na zebraniach lub spotkaniach indywidualnych;
 • Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać prace pisemne do zakończenia danego roku szkolnego;
 • „Ściąganie”, podłożenie tzw. „gotowca”, nieoddanie sprawdzianu oceniane są stopniem niedostatecznym, bez możliwości poprawy;
 1. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną dotyczącą oceniania polegającą na:
 • wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia;
 • przekazaniu uczniowi informacji na temat już zdobytej wiedzy i umiejętności oraz niedociągnięciach i brakach;
 • wpisaniu oceny do dzienniczka ucznia.
 1. Wychowawca oddziału informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez:
  • rozmowę indywidualną;
  • ogólne spotkanie rodziców;
  • pocztę elektroniczną;
  • wpisy do dzienniczka ucznia.
 2. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego.
  • Ocenę do dziennika nauczyciel jest zobowiązany wpisać niezwłocznie po jej wystawieniu;
  • Stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć ucznia, które w dziennikach lekcyjnych zapisywane są za pomocą poniższych skrótów :
 3. S – sprawdzian wiedzy lub umiejętności,           D  – dyktando,
 4. T   – test,                                                              Rf  –    referat,
 5. Pk – praca klasowa,                                            A – aktywność,
 6. N – nieprzygotowanie,                                         K  – kartkówka,
 7. O – odpowiedź ustna,     Pd – praca domowa,            
 8. L – praca na lekcji,                                              Z  – cena zeszytu,
 9. R – recytacja,                                                       D  – prace dodatkowe,
 10. P – ocena przewidywana,     Ś – śpiew,
 11. Cz – czytanie,                                                      G  – granie,
 12. Tł – tłumaczenie tekstów,    Ko  –  
 13. Terminy informowania rodziców i uczniów o ocenach klasyfikacyjnych
  • ocenach proponowanych śródrocznych i rocznych uczeń oraz jego rodzice informowani są pisemnie  - 14 dni przed radą klasyfikacyjną;
  • W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych lub oceną naganną z zachowania informacja taka przekazywana jest rodzicom przez wychowawcę w formie pisemnej miesiąc przed terminem zebrania rady pedagogicznej;
  • Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy.
 1. Poprawa ocen: uczeń ma prawo do poprawy wszystkich ocen:
 • Poprawione prace pisemne, zadania domowe, odpowiedzi ustne i inne formy oceniania są odnotowywane w dzienniku;
 • Uczeń otrzymuje do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają nauczycielowi danego przedmiotu. Prace są przechowywane przez nauczyciela i mogą być ponownie udostępnione rodzicom na: konsultacjach, zebraniach ogólnych bądź w wyniku indywidualnych uzgodnień z nauczycielem;
 • Zasady poprawiania ocen:
 1. uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez nauczyciela i w czasie z nim uzgodnionym,
 2. w przypadku nieuzasadnionego nieprzybycia na sprawdzian poprawkowy uczeń traci możliwość poprawy,
 3. termin poprawiania prac pisemnych ustala się na dwa tygodnie trwania zajęć dydaktycznych,
 4. w przypadku uzyskania oceny niższej uczeń pozostaje przy ocenie wyższej,
 5. każda poprawa zostaje odnotowana w dzienniku za pomocą „ukośnika” obok poprzedniej oceny oraz oceny otrzymanej z poprawy; jeżeli w wyniku poprawy uczeń uzyska kolejną ocenę niedostateczną, nauczyciel wpisuje „1/1”,
 6. wiadomości i umiejętności z danego działu uczeń może poprawić w formie ustalonej przez nauczyciela,
 7. uczeń nieobecny podczas prac klasowych i sprawdzianów z przyczyn uzasadnionych zobowiązany jest wykazać się wiadomościami, umiejętnościami z danego zakresu materiału w formie i terminie podanym przez nauczyciela.
 8. Formy i częstotliwość oceniania
  • Uczeń oceniany jest systematycznie w ciągu roku szkolnego za pomocą następujących narzędzi pomiaru dydaktycznego:
 9. odpowiedzi na lekcjach z trzech ostatnich tematów,
 10. kartkówka zapowiedziana i niezapowiedziana (forma odpowiedzi pisemnej nieprzekraczająca 15 minut i obejmująca materiał z trzech ostatnich tematów); wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż po tygodniu trwania zajęć dydaktycznych,
 11. odpowiedź ustna – ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia udzielonej w czasie lekcji,
 12. sprawdzian (praca klasowa) – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem; jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym; wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu,
 13. praca na lekcji (aktywność),
 14. testy osiągnięć szkolnych,
 15. prace manualne,
 16. praca domowa – ocena następuje na podstawie analizy samodzielnej pracy wykonanej przez ucznia,
 17. w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzanie wyników nauczania wyznaczone przez dyrektora szkoły,
  • Nauczyciele mają prawo określenia innych (niewymienionych powyżej) form uzyskania oceny lub wynikających ze specyfiki przedmiotu (np. samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne).
 1. Indywidualizacja pracy z uczniem, indywidualizacja oceniania:
 • Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 1. każdego ucznia,
 2. u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 3. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
 4. posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu lub inną opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazująca na potrzebę takiego dostosowania się na podstawie tej opinii,
 5. nieposiadającego orzeczenia lub opinii – na podstawie rozpoznania jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych lub możliwości psychofizycznych dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
 6. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia.
  • Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na:
 7. opracowaniu dodatkowych zadań, kart pracy dla ucznia zdolnego – z banku narzędzi (fiszki matematyczne, ortograficzne, gramatyczne, krzyżówkowe, łamigłówki, zadania na szóstkę),
 8. przygotowaniu indywidualnych kart pracy i zróżnicowaniu zadań podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności,
 9. dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia słabego (z orzeczeniem lub opinią),
 10. przygotowaniu zadań o różnym stopniu trudności wykorzystywanych podczas lekcji i w pracach domowych.
 11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć – a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

 • 51.

Kryteria Oceniania

 1. Kryteria oceniania:
  • Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od kl. IV ustala się w stopniach wg następującej skali:
 2. stopień celujący   – 6,
 3. stopień bardzo dobry   – 5,
 4. stopień dobry   – 4,
 5. stopień dostateczny   – 3,
 6. stopień dopuszczający   – 2,
 7. stopień niedostateczny   – 1;
  • Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 1. posiadł wiedzę i umiejętności w 100 % objęte programem nauczania danego przedmiotu,
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
 3. osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim albo krajowym;

3) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne,
 3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy,
 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

5) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu,
 2. b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela;

6) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, jednak braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu,
 2. z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

7) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,
 2. nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 3. Uczeń - laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną.
 4. Przy ocenianiu prac pisemnych w klasach IV-VIII stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według następującej skali:
  • niedostateczny             0 – 33 % ,
  • dopuszczający            34 – 50 % ,
  • dostateczny            51 – 70 % ,
  • dobry           71 – 85% ,
  • bardzo dobry           86 – 94  % ,
  • celujący            95 – 100%.
 1. W przypadku ustalania bieżących ocen cząstkowych można dodatkowo wpisywać obok ocen znaki „+” i „–”.
 • „+” – otrzymuje uczeń, który zdobył najwyższą liczbę punktów w danym przedziale punktacji;
 • „–” - otrzymuje ten uczeń, który uzyskał najniższą liczbę punktów z danego przedziału punktacji.
 1. Dopuszcza się stosowanie znaków graficznych służących do oceniania wypowiedzi ustnych i przygotowania do lekcji:
 • „+” (plus) znak pozytywny
 • „–” (minus) znak negatywny

6.Aktywność uczniów podczas lekcji nagradzana jest znakiem plus „+”. Za 3 – 5 zgromadzonych plusów, w zależności od specyfiki przedmiotu uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumie się:

 • częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi;
 • umiejętne korzystanie z tekstu, słowników i książek pomocniczych;
 • aktywną pracę w grupie;
 • inne aktywności zawarte w kryteriach systemu oceniania z poszczególnych przedmiotów.

7.Za każde nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje minus „–”. Otrzymanie 3 – 5 minusów jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Za nieprzygotowanie do lekcji rozumie się:

 • brak pracy domowej;
 • nieprzygotowanie się do odpowiedzi ustnej;
 • brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego;
 • nieprzygotowanie nie dotyczy lekcji, na którą został zapowiedziany sprawdzian lub kartkówka.
 • Ocenianie wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach IV–VIII zawarte jest w zasadach oceniania, opracowanych na podstawie Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania.

                                                                 

 • 52.

Ocenianie zachowania

 1. Ocenianie klas I – III:
 • W oddziałach klas I – III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia jest oceną opisową;
 • Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;
 • Ocena zachowania uczniów oddziału klas I – III dokonywana jest według następujących kryteriów:

Klasyfikator

Przestrzega

regulamin

Kryteria

W

Rzadko

Uczeń często nie zachowuje się zgodnie z regulaminem

C

Zazwyczaj

Czasami uczniowi nie udaje się przestrzegać wszystkich zasad regulaminu

P

Zawsze

Uczeń przestrzega wszystkich ustalonych zasad regulaminu

 

 1. Ocenianie zachowania w kl. IV – VIII:
  • Dla uczniów z klas IV–VIII obowiązuje skala ocen zachowania:
 2. wzorowe                  – wz,
 3. bardzo dobre           – bdb,
 4. dobre            – db,
 5. poprawne             – pop,
 6. nieodpowiednie    – ndp,
 7. naganne – ng.

2)  Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.

3) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a ponadto:

 1. z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach,
 2. jest aktywny w życiu klasy i szkoły,
 3. dba o honor, tradycje i mienie szkoły,
 4. dba o piękno mowy ojczystej,
 5. zachowuje się godnie i kulturalnie,
 6. zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 7. okazuje szacunek innym osobom,
 8. chętnie pomaga słabszym w nauce,
 9. wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,
 10. wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą,
 11. udziela się na rzecz wolontariatu;

4)  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej, a ponadto:

 1. bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole,
 2. bierze udział w konkursach i zawodach,
 3. jest aktywny w życiu klasy i szkoły,
 4. dba o mienie, honor i tradycje szkoły,
 5. dba o piękno mowy ojczystej,
 6. zachowuje się godnie i kulturalnie,
 7. postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 8. jest uczynny, pomocny;

5)  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:

 1. nie sprawia trudności wychowawczych,
 2. wszystkie opuszczone godziny lekcyjne ma usprawiedliwione,
 3. nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia,
 4. jest koleżeński i życzliwy,
 5. zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych,
 6. wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
 7. nie spóźnia się na lekcje,
 8. szanuje mienie szkoły,
 9. zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo;

6)   Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:                        

 1. nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej,
 2. często nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
 3. zdarza się, że nie zachowuje się odpowiednio,
 4. jego postępowanie bywa nieetyczne,
 5. czasami kłamie,
 6. jego kultura językowa budzi zastrzeżenia,
 7. czasami zachowuje się niegodnie i niekulturalnie,
 8. często okazuje brak szacunku wobec rówieśników a nawet pracowników szkoły i ich mienia;

7)  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania,
 2. arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów,
 3. nie okazuje szacunku symbolom szkoły,
 4. niszczy mienie szkoły i innych osób,
 5. nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 6. przejawia agresję słowną i fizyczną,
 7. prowokuje sytuacje konfliktowe;

8)  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia rażące wykroczenia:

 1. zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie,
 2. poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych,
 3. notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki,
 4. zażywa narkotyki, pije alkohol, pali papierosy,
 5. samowolnie opuszcza teren szkoły,
 6. często opuszcza zajęcia lekcyjne, które są nieusprawiedliwione,
 7. dopuszcza się kradzieży,
 8. jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli;

9)  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły;
  • Ocena zachowania w kl. IV – VIII ustalana jest przez wychowawcę oddziału klasy po konsultacjach z innymi nauczycielami, pracownikami szkoły, rówieśnikami oraz na podstawie samooceny ucznia;
  • Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić ich wpływ na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej;
 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 • 53.

Egzamin ósmoklasisty

 

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie Rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie egzaminu ósmoklasisty. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów szkoły podstawowej.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe i jest przeprowadzany w 3 kolejnych dniach, w których uczeń zdaje:
 • pierwszego dnia - język polski;
 • drugiego dnia matematykę;
 • trzeciego dnia język obcy nowożytny i jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
 1. Egzamin ósmoklasisty:
 • z języka polskiego — trwa 120 minut;
 • z matematyki — trwa 100 minut;
 • z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, o którym mowa Ustawie — trwa po 90 minut.
 1. Do egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.
 2. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
 • nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
 • przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.
 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
 3. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
 4. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty.
 5. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 6. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być:
 • delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
 • delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 1. Osoby, o których mowa w ust. 2, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty.
 2. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa egzamin ósmoklasisty z tego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
 4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w Ustawie, uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
 5. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu wpisuje się „101 punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.
 6. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnionego w szkole. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza dla nich szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty.
 7. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.

 

 • 54.

Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeńmoże nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeńnieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki/ zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki/ zajęć technicznych, zajęć komputerowych/informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
 • Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja,
  w skład której wchodzą:
 • dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 1. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
 2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
 • imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy
  w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
  w wyniku egzaminu poprawkowego.
 • 55.

Warunki uzyskania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej

 

 1. Wychowawca informuje rodziców o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych 14 dni przed radą klasyfikacyjną.
 2. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzonego w formie pisemnej lub praktycznej.
 3. Pisemny wniosek składają rodzice do dyrektora szkoły w terminie nie później niż 5 dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie.
 4. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazanie, o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 5. Uczeń może wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny z przedmiotu o jeden stopień wyżej.
 6. Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzenia go nie później niż 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 7. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, techniki/ zajęć technicznych, zajęć komputerowych/ informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 9. Z przebiegu sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:
  • imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego sprawdzian;
  • imię i nazwisko nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;
  • termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
  • pisemne prace ucznia;
  • ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem;
  • imię i nazwisko ucznia.
 10. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności nie może być niższa niż przewidywana.
 • 56.

Egzamin poprawkowy

 

 1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek rodziców.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki/ zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • nazwę zajęć edukacyjnych;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
 3. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 • 57.

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
  z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. W skład komisji, wchodzą:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca oddziału,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 5. przedstawiciel rady rodziców,
 6. pedagog.
 7. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
  a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu,
 3. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

            Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnychoraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoływ uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.
 • 58.

Promowanie

 1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.
 2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
 6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania.
 10. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.
 11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
 12. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:
 • w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
 • przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
 1. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12, powtarza ostatnią klasę szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 • 59.

Uczniowie

 

 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 4. Uchylony .
 5. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:
 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 1. Rekrutacja odbywa się na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu.
 • 60.

Rekrutacja uczniów

 

 1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym
  kończy ono 7 lat i nie odroczono mu rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
 • Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy pierwszej także dzieci, które w danym roku kończą 6 lat, jeżeli wskazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej i odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.
 1. W szkole ustalony jest obwód szkoły.
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców do 30 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie naukę.
 • Zgłoszenie zawiera:
 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka,
 2. imiona i nazwiska rodziców dziecka,
 3. adres zamieszkania dziecka i jego rodziców, zakład pracy i godziny pracy rodziców, dane osób upoważnionych do odbioru dziecka i inne ważne informacje o dziecku, zobowiązania i oświadczenia rodziców,
 4. kryteria podstawowe i sposoby ich dokumentowania,
 5. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka.

2)   Wzór zgłoszenia może określić organ prowadzący szkołę.

 1. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor.
 • Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są w trakcie roku szkolnego z urzędu.
 • Jeżeli przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego wymaga zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, według ustalonych kryteriów. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

1) Kryteria warunkujące przyjęcie ucznia do szkoły z poza jej obwodu:

 1. wielodzietność rodziny (troje i więcej dzieci);
 2. niepełnosprawność dziecka;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa;
 6. samotnie wychowywane dziecko w rodzinie (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje ona co najmniej jedno dziecko wspólnie z jego rodzicem),
 7. objęcie dziecka pieczą zastępczą.

2) Organ prowadzący akceptuje:

 1. opracowany przez szkołę wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz
 2. sposób przyznawania określonej liczby punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów dodatkowych opracowanych przez szkołę.

3) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 1. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Skład i zadania komisji rekrutacyjnej określa 12 i art. 13 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz art. 20 zb ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
 3. Komisja rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.
 • Kryterium, o którym mowa w ust. 7 organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym, że spełnienie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza oświadczeniem.
 • Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 • Wymaganymi dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym są: wniosek zawierający dane zgodne z art. 20 t ust. 1 Ustawy o systemie oświaty; dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 20 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty.
 • Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych szkół chyba, że organ prowadzący dopuści inną możliwość.
 • Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata.
 • W terminie 7 dni od wywieszenia listy kandydatów rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od wpływu wniosku.
 • Rodzic kandydata może wnieść odwołanie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
  • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego zagranicą.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są zobowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
 2. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, obowiązani są do zapewnienia dziecku warunków do nauki określonych w tym zezwoleniu.
 3. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkole podstawowej jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia.
 4. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak jak do 8 roku życia.
 5. Osoby nie będące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w szkołach podstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich.
 6. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół.
 7. Wójt gminy jest zobowiązany przekazywać dyrektorowi szkoły informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3 – 18 lat.
 8. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 • 61.

Prawa ucznia

 

Uczeń szkoły podstawowej ma następujące prawa:

 1. Prawo do znajomości swoich praw:
 • Uczeń ma prawo wiedzieć, jakie prawa mu przysługują i jakie środki może wykorzystać, gdy te prawa są naruszane;
 • Na władzach szkoły spoczywa obowiązek umożliwienia uczniowi zapoznania się ze Statutem Szkoły;
 • Każdy uczeń jest równy wobec prawa.
 1. Prawo do nauki:
 • Zgodnie z Konstytucją RP uczeń ma prawo do bezpłatnej nauki;
 • A ponadto ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej;
 2. otrzymywania od nauczyciela wyczerpującej informacji o kryteriach oceniania oraz sprawiedliwej i obiektywnej oceny swoich wiadomości i umiejętności;
 3. pomocy ze strony nauczyciela w rozwiązywaniu trudności w nauce;
 4. swobodnego dostępu do zajęć odbywających się w szkole;
 5. korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej;
 6. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. indywidualnego toku lub programu nauki – jeśli uczeń jest szczególnie uzdolniony;
 8. rozwijania swoich zdolności i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
 9. Prawo do wolności wyznania i przekonań:
 • Uczeń ma prawo do przekonań religijnych i światopoglądowych;
 • Uczeń ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, przynależności do mniejszości kulturowych lub etnicznych;
 • Uczeń ma prawo do wolności myśli i wypowiedzi, sumienia i wyznania, ale jego rodzice sprawują pieczę nad korzystaniem z tej wolności;
 • Uczeń ma prawo do nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców;
 • Uczeń ma prawo do uczestniczenia w obrzędach religijnych, ale nikt nie może go do tego zmusić ani mu tego zakazać.
 1. Prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii:
 • Wolność wypowiadania poglądów przysługuje każdemu uczniowi;
 • Uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to zawiera swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie;
 • Uczeń ma prawo do wypowiadania własnych sądów i opinii o bohaterach historycznych, literackich itp.;
 • Uczeń ma prawo, o ile nie narusza dobra innych osób, do kontrowersyjnych poglądów i opinii niezgodnych z kanonem nauczania, co nie zwalnia go jednocześnie od znajomości treści przewidzianych programem nauczania;
 • Poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na oceny;
 • Wolność wypowiadania poglądów oznacza również możliwość wyrażania opinii o treściach programowych oraz metodach nauczania;
 • Uczeń ma prawo do przedstawiania swojego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów;
 • Uczeń ma prawo do przedstawiania Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.
  1. Prawo do informacji:
   • Uczeń ma dostęp do wiedzy o przysługujących mu prawach i uprawnieniach oraz o procedurach odwoławczych;
   • Uczeń ma prawo do znajomości programów nauczania, kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych oraz zasad klasyfikowania i promowania;
   • Uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny;
   • Uczeń ma prawo do informacji o zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz możliwości odwołania się od wystawionej oceny;
   • Uczeń ma prawo do informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu poprawkowego oraz zasadach poprawiania ocen;
   • Uczeń ma prawo dostępu do informacji na temat życia szkolnego.
 1. Prawo do życia wolnego od przemocy fizycznej i psychicznej:
 • Uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
 • Uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • Uczeń ma prawo do nietykalności osobistej i poszanowania jego godności;
 • Wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole muszą być zapisane w statucie szkoły i nie mogą naruszać nietykalności osobistej i godności ucznia;
 1. Prawo do ochrony prywatności:
  • Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego;
  • Wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego ucznia (sytuacja materialna, stan zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny - wykształcenie rodziców, ewentualne problemy np. alkoholizm, rozwód itp.) znane wychowawcy lub innym pracownikom szkoły nie mogą być rozpowszechniane;
  • Publiczne komentowanie sytuacji rodzinnej, społecznej czy osobistej ucznia jest zabronione;
  • Uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji.
 1. Prawo do ochrony zdrowia:
 • Uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki;
 • Uczeń ma prawo do odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych. W przypadku braku możliwości zapewnienia minimalnej temperatury w salach lekcyjnych (+18ºC) dyrektor szkoły zawiesza czasowo zajęcia szkolne;
 • Uczeń ma prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy. W związku z tym:
 1. w ciągu tygodnia mogą odbyć się najwyżej 3 sprawdziany, a w ciągu dnia – 1,
 2. na ferie świąteczne nie zadaje się prac domowych.

9.Prawo do odpowiedniego standardu życia:

 • Uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do otrzymywania pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego, np.:
 1. stypendium socjalnego;
 2. korzystania z posiłków w stołówce szkolnej;
 3. zasiłku losowego;
 4. Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym ( stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
 5. Prawo do swobodnego zrzeszania się:
  • Uczeń może należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły;
  • Uczeń ma prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie klasowym i szkolnym;
  • Przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą ucznia i jego rodziców.

11.Uczeń ma prawo do udziału w wolontariacie.

 

 • 62.

Obowiązki ucznia

 1. Uczeń ma obowiązek:
 • przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły i Regulaminie Samorządu Uczniowskiego;
 • postępować w sposób godny i odpowiedzialny, dbać o dobre imię szkoły;
 • podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wychowawcy oddziału oraz ustaleniom samorządu szkolnego;
 • systematycznie uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywać na nie punktualnie a wszelkie nieobecności usprawiedliwiać w terminie 14 dni w formie:
 1. zaświadczenia lekarskiego,
 2. pisemnego lub ustnego usprawiedliwienia rodzica z podaniem przyczyny nieobecności ucznia,
 3. po tym terminie nieobecności będą uznane za nieusprawiedliwione,.
 • uzupełniać zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach szkolnych
 • systematycznie, w miarę swoich możliwości przygotowywać się do zajęć lekcyjnych, brać w nich aktywny udział i odrabiać prace domowe;
 • przynosić potrzebne na lekcje i zajęcia pozalekcyjne przybory szkolne oraz zeszyty i podręczniki;
 • w godzinach pracy szkoły przebywać wyłącznie na terenie budynku szkoły lub boiska (tylko w obecności nauczyciela dyżurującego), zabrania się samowolnego opuszczania budynku szkoły;
 • aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły;
 • okazywać należny szacunek wszystkim członkom społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;
 • być tolerancyjnym wobec przekonań i poglądów innych osób, również wobec przekonań religijnych;
 • dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów a także przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki;
 • szanować mienie szkoły, innych osób i własne oraz naprawić wyrządzoną szkodę,
 1. za zniszczenia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia lub grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania,
 2. rodzice zobowiązani są naprawić zniszczone mienie, pokryć koszty jego naprawy lub koszty zakupu zniszczonego mienia;

14) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

15) przeciwstawiać się przejawom agresji słownej i fizycznej.

 1. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń:
  • zachowuje ciszę i spokój umożliwiając sobie i innym koncentrację uwagi na omawianych zagadnieniach;
  • przestrzega kultury dyskusji;
 2. może zabrać głos podczas lekcji, jeśli wcześniej zasygnalizuje to nauczycielowi poprzez podniesienie ręki i uzyskanie jego akceptacji,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach i wykonuje polecenia nauczyciela;
 • nie może podejmować działań nie związanych z lekcją;
 • własnym wysiłkiem przezwycięża napotykane trudności, podnosząc poziom swoich umiejętności, a jeśli nie może poradzić sobie sam korzysta z pomocy nauczycieli;
 • podczas lekcji uczeń nie może spożywać posiłków, pić napojów (z wyjątkiem osób chorych na cukrzycę), nie może również żuć gumy;
 • dba o odpowiednią atmosferę pracy, utrzymuje i pozostawia po sobie ład i porządek na ławce;
 • uczeń wstaje, gdy do klasy wchodzi osoba dorosła.
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających z ich specyfiki (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, korytarz, boisko, pracownia komputerowa).
 2. Uczeń powinien przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (komputerów, kamer itp.) na terenie szkoły.
  • Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;
  • Uczeń musi uzyskać pisemną zgodę dyrektora szkoły, otrzymaną na wniosek rodzica, na posiadanie i korzystanie na terenie szkoły z urządzeń elektronicznych typu: laptop, tablet, kamera, aparat fotograficzny itp.;
  • Nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w ust 1 i 2 skutkuje odebraniem zgody na posiadanie i korzystanie z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły lub innymi sankcjami ujętymi w paragrafie dotyczącym kar uczniowskich;
  • Posiadanie telefonu komórkowego w szkole dozwolone jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak:
 1. przewlekła choroba dziecka,
 2. specyficzna sytuacja rodzinna, wymagająca bieżącego kontaktu rodzica z dzieckiem.
 • O konieczności posiadania telefonu przez dziecko rodzic informuje wychowawcę danej klasy
 • Uczeń, który uzyskał zgodę dyrektora na posiadanie urządzeń telekomunikacyjnych, zobowiązany jest do przestrzegania następujących warunków korzystania z nich na terenie szkoły:
 1. podczas zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych telefon przechowywany jest zawsze w trybie „milczy”,
 2. telefon może być wykorzystany tylko do celów komunikacyjnych z rodzicem w przypadku zagrożenia zdrowia,
 3. zabronione jest wykonywanie zdjęć, nagrywanie lub inne działania mające na celu niszczenie godności drugiego człowieka,
 4. nieprzestrzeganie przez uczniów warunków korzystania ze sprzętu elektronicznego skutkuje stosowaniem kar uczniowskich.
 • Odpowiedzialność za posiadanie urządzeń telekomunikacyjnych na terenie szkoły ponosi uczeń i jego rodzice.
 1. Uczniów obowiązuje strój szkolny
  • W czasie uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje noszenie stroju galowego, przez który rozumie się:
 1. dla dziewcząt: biała bluzka, spódnica lub sukienka w rozmiarze midi w kolorze granatowym lub czarnym,
 2. dla chłopców: biała koszula, spodnie w kolorze granatowym lub czarnym.
 • Uczeń powinien być ubrany schludnie przy zachowaniu następujących ustaleń:
  1. w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar,
  2. należy przestrzegać zakazu farbowania włosów oraz posiadania nawet skromnego makijażu,
  3. dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczęta (małe kolczyki, jeden pierścionek, łańcuszek, zegarek, ozdoby na głowie – np.: skromne spinki, lub gumki do włosów), jednak bezwzględny zakaz jej zakładania obowiązuje w czasie zajęć wychowania fizycznego.
 1. Każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni.
  • Na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest nosić zmienne obuwie:
 1. W szkole obowiązuje lekkie obuwie sportowe (tenisówki),
 2. uczeń zmienia obuwie po wejściu do budynku szkoły oraz przed wyjściem z budynku szkolnego, jak również przed wyjściem na teren boiska szkolnego,
 3. Obuwie zmienne obowiązuje także w czasie dyskotek i innych uroczystości;
 • Nakrycia głowy w każdej postaci są niedozwolone w budynku szkoły.
 1. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu jego i innych.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w budynku szkoły.

 

 • 63.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 

 1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.
 2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
 3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
 4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.
 5. Skargi i wnioski nienależące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.
 6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
 8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
 9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.
 11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

 

 • 64.

Nagrody uczniowskie

 1. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel może zwrócić się z wnioskiem do dyrektora szkoły o udzielenie uczniowi pochwały i/lub nagrody.
 2. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, szlachetność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
 • ustną pochwałę wychowawcy oddziału wobec oddziału klasy;
 • ustną pochwałę dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej;
 • dyplom uznania;
 • nagrodę rzeczową;
 • list pochwalny do rodziców;
 • świadectwo z wyróżnieniem.
 1. Wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
 2. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

 

 • 65.

Kary uczniowskie

 1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie
  Szkoły w następujący sposób:
  • rozmowa wychowawcza;
  • upomnienie udzielone przez wychowawcę;
  • nagana udzielona przez dyrektora szkoły;
  • pisemne powiadomienie rodziców lub wezwanie;
  • przeniesienie ucznia do równorzędnej klasy, jeśli taka funkcjonuje w szkole;
  • przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły skierowany do Kuratorium Oświaty i rozpatrzony pozytywnie;
  • powiadomienie sądu dla nieletnich.
 2. Przeniesienie ucznia do równorzędnej klasy odbywa się po uprzednim poinformowaniu jego rodziców, na pisemny wniosek wychowawcy oddziału złożony do Dyrektora Szkoły.
 • 66.
 1. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca oddziału klasy powiadamia rodziców.
 2. Za szkody wyrządzone umyślenie przez ucznia odpowiadają rodzice.
 3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.
 • 67.

Przeniesienie ucznia do innej szkoły

 

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek Dyrektora Szkoły, poparty uchwałą Rady Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:
 • notorycznie łamie przepisy zawarte w Statucie Szkoły;
 • nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia;
 • wchodzi w konflikt z prawem;
 • świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;
 • ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych uczniów;
 • dokonuje kradzieży;
 • demoralizuje innych uczniów;
 • umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;
 • jest agresywny- dokonuje pobić i włamań;
 • używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;
 • nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego.

 

 • 68.

Tryb odwoławczy od kary

 1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla Dyrektora Szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni.
 2. Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.
 3. O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 4. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.
 5. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego.
 • 69.

Postanowienia końcowe

 1. Statut Szkoły Podstawowej w Goszczanowie jest nadawany i zmieniany drogą nowelizacji po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy prawo oświatowe oraz akty prawne wydane na jej podstawie.
 3. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego statutu są:
 • Program wychowawczo - profilaktyczny;
 • Regulamin Rady Pedagogicznej;
 • Regulamin Rady Rodziców;
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
 • Regulamin sprawowania opieki podczas imprez i wycieczek pozaszkolnych;
 • Regulamin dyżurów nauczycielskich;
 • Regulamin Biblioteki;
 • Regulamin Świetlicy Szkolnej (Stołówki);
 • Regulamin korzystania z szatni;
 • Regulamin zachowania na korytarzu szkolnym;
 • Regulamin korzystania z boiska i sali gimnastycznej;
 • Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych.
 • Regulamin monitoringu
 • 70.

Uchwalenie statutu

Statut został znowelizowany przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr ……………..………  

z dn.  ……..…………….  i wchodzi w życie z dniem ………………..….. r.

Jest to jednolity tekst STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Goszczanowie

Zaopiniowano:

Rada Rodziców              -  ……………………………………………………………………

(podpis Przewodniczącego Rady Rodziców)

Samorząd Uczniowski   - ……………………………………………………………………..

(podpis Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego)

SPIS TREŚCI

 • 1. Nazwa i typ szkoły ………………………………………………………………….. 2
 • 2. Pieczęć szkoły……………………………………………………………………….. 2
 • 3. Słownik……………………………………………………………………………… 2
 • 4. Cele i zadania szkoły………………………………………………………………… 3
 • 5. Sposób wykonywania zadań szkoły…………………………………………………. 4
 • 6. Program wychowawczo – profilaktyczny………………………………………….. 5
 • 7. Studenckie praktyki pedagogiczne…………………………………………………. 6
 • 8. Zajęcia dodatkowe………………………………………………………………….. 6
 • 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy……………………………………………………. 6
 • 10. Dyżury nauczycielskie……………………………………………………………... 7
 • 11. Zasady bezpieczeństwa dla uczniów………………………………………………. 8
 • 12. Nauczanie religii i etyki……………………………………………………………. 10
 • 13. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej…………………………….. 12
 • 14. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznym
 • i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo
 • i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom……………………………………….. 16
 • 15. Pomoc materialna…………………………………………………………………... 17
 • 16. Organy szkoły………………………………………………………………………. 18
 • 17. Dyrektor Szkoły……………………………………………………………………. 18
 • 18. Rada Pedagogiczna………………………………………………………………... 21
 • 19. Rada Rodziców…………………………………………………………………….. 23
 • 20. Samorząd Uczniowski……………………………………………………………… 25
 • 21. Warunki współdziałania organów szkoły………………………………………….. 26
 • 22. Rozstrzyganie sporów między organami szkoły…………………………………... 26
 • 23. Tryb odwoławczy w rozwiązywaniu sporów między organami szkoły…………… 27
 • 24. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie
 • nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki………………………………………… 28
 • 25. Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
  w zakresie działalności innowacyjnej……………………………………………... 29
 • 26. Organizacja wolontariatu szkolnego………………………………………………. 29
 • 27. Organizacja szkoły…………………………………………………………………. 30
 • 28. Arkusz organizacji szkoły………………………………………………………….. 30
 • 29. Oddziały szkolne…………………………………………………………………… 32
 • 30. Zajęcia edukacyjne…………………………………………………………………. 32
 • 31. Realizacja zadań statutowych ………………………………………………………34
 • 32. Świetlica szkolna…………………………………………………………………… 34
 • 33. Stołówka……………………………………………………………………………. 35
 • 34. Biblioteka…………………………………………………………………………... 35
 • 35. Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz
 • materiałami ćwiczeniowymi w szkole………………………...................................... 40
 • 36. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły……………………………………………... 41
 • 37. Obowiązki i odpowiedzialność nauczyciela………………………………………... 41
 • 38. Koordynator do spraw bezpieczeństwa……………………………………………. 43
 • 39. Zespoły nauczycielskie……………………………………………………………... 44
 • 40. Zadania i kompetencje wychowawcy oddziału……………………………………. 45
 • 41. Pracownicy administracji i obsługi………………………………………………… 48
 • 42. Pedagog ……………………………………………………………………………. 48
 • 43. Doradca zawodowy………………………………………………………………… 49
 • 44. Wewnątrzszkolne ocenianie………………………………………………………... 50
 • 45. Informowanie rodziców na początku roku………………………………………… 51
 • 46. Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć…………………... 52
 • 47. Uzasadnianie oceny i wgląd do prac……………………………………………….. 53
 • 48. Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i z zachowania…………………………………….. 54
 • 49. Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach I – III…………………………………. 55
 • 50. Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VIII …………………………….. 57
 • 51. Kryteria Oceniania…………………………………………………………………. 63
 • 52. Ocenianie zachowania……………………………………………………………… 66
 • 53. Egzamin ósmoklasisty……………………………………………………………... 69
 • 54. Egzamin klasyfikacyjny……………………………………………………………. 71
 • 55. Warunki uzyskania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej…….. 73
 • 56. Egzamin poprawkowy……………………………………………………………… 74
 • 57. Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych……………………………………. 76
 • 58. Promowanie………………………………………………………………………… 78
 • 59. Uczniowie………………………………………………………………………….. 79
 • 60. Rekrutacja uczniów………………………………………………………………… 80
 • 61. Prawa ucznia……………………………………………………………………….. 84
 • 62. Obowiązki ucznia………………………………………………………………….. 87
 • 63. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia……………………….. 90
 • 64. Nagrody uczniowskie………………………………………………………………. 91
 • 65. Kary uczniowskie………………………………………………………………….. 91
 • 66. ……………………………………………………………………………………... 92
 • 67. Przeniesienie ucznia do innej szkoły………………………………………………. 92
 • 68. Tryb odwoławczy od kary………………………………………………………….. 92
 • 69. Postanowienia końcowe……………………………………………………………. 93
 • 70. Uchwalenie statutu ………………………………………………………………… 94

Spis treści ……………………………………………………………………….………...95